Φορολογικά

Πληροφορίες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας, παρακάτω σας παραθέτουμε πληροφορίες και τα δικαιολογητκά που πρέπει να υποβάλλετε για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ ελλάδας και ελβετίας.


Σύμφωνα με την Απόφαση του

Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1145/31.5.2012 καθορίζονται τα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, με προθεσμία υποβολής τους την 29.3.2013, βάσει της Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1216/17.12.2012.

Για ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε:   

1. την Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1145/31.5.2012 (αφορά το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας)

ΠΟΛ 1145

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του N. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄/31.03.2011), όπως τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 61 του ΚΦΕ (N. 2238/1994).

2. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούται να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο μόνο για τα

εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα, καθώς και των προθεσμιών υποβολής τους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

3. Το Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124Α΄) «Διορισμός Υπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄/15.4.2010).

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1.Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) να υποβάλλουν: α) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του εισοδήματος, πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, το οποίο είναι ενσωματωμένο στις προβλεπόμενες Αιτήσεις Εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., με εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Τουρκία, οι οποίες εκδίδουν το δικό τους πιστοποιητικό, β) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα δεν έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ.Ε., τα κάτωθι: -δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη χώρα προέλευσης ή -βεβαίωση από φορολογική αρχή της χώρας προέλευσης από την οποία να προκύπτει το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου. Σε περίπτωση που αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά της περίπτωσης β, τότε βεβαίωση από δημόσια αρχή της χώρας προέλευσης (π.χ. δήμος), από την οποία να προκύπτει η μόνιμη κατοικία του ιδίου, αλλά και των. μελών της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα), εφόσον αυτά υφίστανται, προκειμένου να αποδειχθεί ο ισχυρός δεσμός του φυσικού προσώπου με τη χώρα προέλευσης. Τα εν λόγω έγγραφα της περίπτωσης β που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του κράτους προέλευσης, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης [ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α188/27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης (σχετ: ΥΠΟΙΚ 1047385/542/0006Δ/25.5.2006), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση.

(Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1217/17.12.2012)

2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω εγγράφων, τα φυσικά πρόσωπα θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των δηλώσεων αυτών ορίζεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

 

2. την Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1216/17.12.2012 (αφορά την παράταση υποβολής του πιστοποιητικού μέχρι 29.3.2013)

ΠΟΛ 1216

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά
 
πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα τους που προκύπτουν στην  Ελλάδα, όπως ορίζεται ΠΟΛ.1161/16.7.2012 Α.Υ.Ο., για το Οικονομικό έτος 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1 Τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου
8 του άρθρου 61 του νόμου 2238/1994, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α'/31.03.2011).

2. Την
ΠΟΛ.1145/31.5.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β'1839/10.06.2012), με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα.

3. Την
ΠΟΛ.1161/16.7.2012 Α.Υ.Ο.(ΦΕΚ Β'2202/26.07.2012), με την οποία ορίζεται η προθεσμία υποβολής των Δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.5.2012 Α.Υ.Ο., για το Οικονομικό έτος 2012.

4. Το Π.Δ. 87/2012 (ΔΕΚ 142Α') "Διορισμός Υφυπουργών"

5.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').

6. Το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α.'), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α715.4.2010).

7. Την Αριθμ.07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574
B'/24.9.2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2012, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και η οποία λήγει στις 31.12.2012, παρατείνεται μέχρι την 29.3.2013.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέσω του αντικλήτου τους.

2. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε' πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500,00 € με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε. , καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. το έντυπο για Αίτηση Εφαρμογής της Σ.Α.Δ.Φ. (=Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας), το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 της ΠΟΛ.1145/31.5.2012

Αυτή η αίτηση  θα πρέπει να συμπληρωθεί και να σφραγισθεί από την ελβετική φορολογική υπηρεσία.

Προσοχή σε δύο θέματα :
α) Οι δύο σελίδες θα πρέπει να τυπωθούν σε ΕΝΑ φύλλο χαρτί και όχι σε δύο.
β) Αφού συμπληρωθεί κανονικά και σφραγισθεί, όπως αναφέρω πριν, θα πρέπει μετά ο ενδιαφερόμενος να πάει στην αρμόδια ελβετική υπηρεσία και να πάρει στην αίτηση αυτή την σφραγίδα της Χάγης (Apostille) και αφού γίνει και αυτό, τότε μπορεί να την χρησιμοποιήσει στην Εφορία στην Ελλάδα.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία ΔΕΝ εμπλέκεται το Προξενικό Γραφείο της Ελλάδας στη Βέρνη, όμως για κάποια διευκρίνηση το τηλέφωνό του είναι το 031 356.14.14

Τώρα για πληροφορίες σχετικά με φόρμες αιτήσεων για άλλα θέματα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ψάξει και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων :

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/e_entipa/e_entipa_docs.html

4. τον ν. 1502/1984, ΦΕΚ 192/Α΄/1984

 Για την διαδικασία υποβολής του πιστοποιητικού και τυχόν ερωτήσεις θα πρέπει να απευθυνθείτε σε φοροτεχνικό με γνώση του θέματος.
 
Π.Λ.
"Σε ευχαριστώ
Θανάση για τη βοήθεια σου"